บุคลากรครู

ผู้บริหาร

John Doe
อาจารย์กุณฑลี ปานะเจริญ
อาจารย์หมวดการตลาด
Dmitry Ivaniuk
นายอภิวัฒน์ ศรีคุณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
Nadia Ali
นางสาวนฤทัย พรประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและกิจกรรมนักเรียน
Brad Pitt
อาจารย์รวงแก้ว วิทยานุกรณ์
ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย

ทำเนียบครูและบุคลากร

John Doe

นางสาวกุณฑลี ปานะเจริญ

อ.ผู้สอน
John Doe

นางอนงค์นุช จ่างแก้ว

อ.ผู้สอน
John Doe

นายพิชิต เอี่ยมวรนิรันดร์

อ.ผู้สอน
John Doe

นายพรเทพร์ สุระวิชัย

อ.ผู้สอน
John Doe

นางสาวสุกัลณี กฤษฎาพรรณ

อ.ผู้สอน
John Doe

นางสาวจันทนา ชมดี

อ.ผู้สอน
John Doe

นายสุรรัช วงศ์เวทย์เสถียร

อ.ผู้สอน
John Doe

นายธาตรี ดวงจิตร

อ.ผู้สอน
John Doe

นายอภิวัฒน์ ศรีคุณ

อ.ผู้สอน
John Doe

นายสมพงษ์ บัวทอง

อ.ผู้สอน
John Doe

นางสาวนฤทัย พรประสิทธิ์

อ.ผู้สอน
John Doe

นางสาวสิริชญา ทวีภัทรวงศ์

อ.ผู้สอน
John Doe

นางสาวรวงแก้ว วิทยานุกรณ์

อ.ผู้สอน
John Doe

นางสาวนฤมล ทองคำรักษ์

อ.ผู้สอน
John Doe

นางศุภวรรณ บรรลือวงศ์

อ.ผู้สอน
John Doe

นางสาวศรินทิพย์ แซ่จู

อ.ผู้สอน
John Doe

นางสาวเกวลิน หีบแก้ว

อ.ผู้สอน
John Doe

นางสาวศิวพร เพ็งเพ็ชร

อ.ผู้สอน
John Doe

อ.จารุวรรณ โสภิพงษ์

อ.ผู้สอน