ภาพกิจกรรม

DBAC ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

DBAC ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔- ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • 25 กุมภาพันธ์ 2558