ภาพกิจกรรม

การแข่งทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ๒๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีได้ทำการส่งนักเรียนและนักศึกษา แข่งทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา ความรู้ความสามารถสู่วิชาชีพของตน และเสริมสร้างทักษะในทุกๆด้าน โดยส่งแข่งขัน คอมพิวเตอร์ มารยาท และบัญชี เป็นต้น
  • 14 มกราคม 2558