ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงาน กลุ่มจักสาน พนัสนิคม จักสานใหญ่ที่สุดในโลก

สาขาการตลาด ระดับชั้น ปวส2 จัดนักศึกษาดูงานให้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ได้รับความรู้ด้านกระบวนการผลิตงานหัตถกรรมจากฝีมือคนไทย วิถีชุมชน และงานอาชีพ
  • 18 พฤศจิกายน 2557