ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท โกลเด้น สปอต อินเตอร์เนชั่นแนล

สาขาการตลาด ระดับชั้น ปวส2 จัดนักศึกษาดูงานให้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ได้รับความรู้ด้านกระบวนการเพาะปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ และ การเก็บรักษา ดูแล การส่งออก การจัดจำหน่าย การบริการ การบริหาร และการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์
  • 20 พฤศจิกายน 2557