ภาพกิจกรรม

บำเพ็ญประโยชน์วัดชมภูแก้ว

ฝ่ายส่งเสริม ได้จัดบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและไม่ดี จัดให้ทำความสะอาดวัดเพื่อปลูกจิตสำนึกที่
  • 18 กันยายน 2557