ภาพกิจกรรม

สัมมนาบุคลิกภาพนักบัญชี

นักเรียนจัดทำโครงการสัมมนาบคุลิกภาพนักบัญชี เพื่อให้ทราบถึง บุคลิกต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นโครงการที่ดีมากสำหรับหมวดบัญชี
  • 21 สิงหาคม 2557