ภาพกิจกรรม

แนะแนวโรงเรียนปรีชานุศาสน์

DBAC แนะแนว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ เพื่อให้นักเรียนศึกษาต่อ และแนะนำการศึกษาต่อ ในสาขาต่างๆ นำโดย ม.สมพงษ์ และ นักเรียนศึกษาภาษาต่างประเทศ
  • 1 สิงหาคม 2557