ภาพกิจกรรม

ศูนย์ส่่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองชลบุรี

นักเรียนระดับชั้นปวช.3/3 ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • 23 มกราคม 2557