ภาพกิจกรรม

โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี

นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2/3 สาขากราฟฟิกดีไซ ได้รับความรู้ไปจัดสัมมนา นำความรู้ไปให้สู่โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
  • 17 มกราคม 2557