ภาพกิจกรรม

ที่ว่าการอำเภอพานทอง

ปวส.2/3 ร่วมนำวิทยากร ได้อบรมพัฒนา การใช้โปรแกรม Microsoft word Version 2010 เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยราชการได้รับความรู้ และการใช้งานเบื้องต้น
  • 7 กุมภาพันธ์ 2557