ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย

นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3/3 ได้ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบและเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันรักษาสุขภาพและวิธีดำรงอยู่อย่างเป็นสุข มีสุขภาพที่ดี
  • 6 กุมภาพันธ์ 2557