ภาพกิจกรรม

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย

วิทยาลัยดาราสมุทรบริหารธุรกิจ ได้จัดประชุมภาคี 4 ฝ่ายเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย อันประกอบด้วย
1.) ผู้แทนครู
2.) ผู้แทนนักเรียน
3.) ผู้แทนผู้ปกครอง
4.) ผู้แทนชุมชน
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
  • 8 พฤศจิกายน 2556