ภาพกิจกรรม

การประกวด โมเดลและการจัดแสดงสินค้า

การประกวด โมเดลและการจัดแสดงสินค้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการขาย ประจำปีการศึกษา 2556 จัดขั้นวันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2556
  • 10 กรกฏาคม 2556