ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556

กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ DBAC ได้จัดกิจกรรมภายในงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซี่ยน
  • 12 มกราคม 2556