ภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติและวัน Sport Day

ทางวิทยาลัย DBAC ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวัน Sport Day พร้อมกันเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมได้อย่างมีส่วนร่วมพร้อมกัน เพื่อให้แม่ได้ร่วมเล่นดูกีฬาไปด้วย
  • 10 สิงหาคม 2561