ภาพกิจกรรม

วันเปิดภาคเรียน 2561 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เนื่องในวันเปิดภาคเรียน นักเรียนได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่วิทยาลัยและวัดชมภูแก้ว
  • 17 พฤษภาคม 2561