ภาพกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ระดับปวช.

นักเรียนระดับชั้นปวช3. ได้จัดทำโครงการสอน Photoshow น้องๆโรงเรียนจั่นอนุสรณ์ เพื่อเสริมสร้างการตัดต่อภาพให้น้องๆที่น่ารัก
  • 13 กรกฏาคม 2560