ภาพกิจกรรม

ร่วมอบรมเรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมแบบคริสต์ รสจ.

คณะครูร่วมอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมแบบคริสต์ รสจ. เพื่อพัฒนาศึกยภาพความเป็นครูที่ดี แนวสมัยใหม่
  • 4 เมษายน 2560