ภาพกิจกรรม

FLP Camp หมวดภาษาต่างประเทศ

หมวดภาษาต่างประเทศได้จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาและนันนาการต่างๆ
  • 8 กรกฏาคม 2559