ภาพกิจกรรม

แต่งตั้งสภานักเรียน

คณะครูและนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันแต่งตั้งสภานักเรียนเพื่อให้คณะกรรมการผู้แทนนักเรียนจะได้เป็นตัวแทนในการกำหนดกฏเกณฑ์ต่างๆภายในวิทยาลัยได้เปรียบเสมือนตัวแทนวิทยาลัย
  • 13 มิถุนายน 2559