ภาพกิจกรรม

อบรม Brand Building Strategies

ทางวิทยาลัยได้เชิญวิทยากรมาอบรมเรื่องBrand Building Strategies เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้รู้จักการสร้าง ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าต่างๆ
  • 25 พฤษภาคม 2559