ภาพกิจกรรม

แนะแนวทับร้าง

DBAC ร่วมกับฝ่ายแนะแนว ได้แนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนทับร้าง เพื่อให้ศึกษาต่อทางวิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
  • 14 ธันวาคม 2558