ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรเด็กไม่ขาดเรียนหมวดบัญชี

ทางวิทยาลัยได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ประพฤติตนดี และไม่ขาดเรียน
  • 18 มกราคม 2559