ผู้อำนวยการวิทยาลัย

บาทหลวงวิศิษฏ์ วิเศษเธียรกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2558
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย DBAC

บาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2553
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2545

ปี 2536 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญา ที่วิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม

ปี 2538 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ป.โท กศ.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา

บาทหลวงเอนก ธรรมนิต

ผู้อำนวยการวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2558
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย DBAC

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว

บาทหลวงสมจิตร พึ่งหรรษพร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2548
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ

ปี 2536 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา ที่วิทยาลัยแสงธรรม

ปี 2547 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บาทหลวง ดร.ลือชัย จัน่ทร์โป๊

ผู้อำนวยการวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2541
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ

ปริญญาเอก บริหารการศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร