ประวัติโรงเรียน

เปิดทำการสอน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2541

DBAC เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล จันทบุรี โดยมีมุขนายกลอเรนซ์เทียนชัย สมานจิต มุขนายกสังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 314/8 หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 17 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบ ใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
ด้านอาคารสถานที่ ประกอบด้วยอาคารเรียน 5 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 48 ห้องเรียน และอาคารประกอบการเรียน 3 ชั้น 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องประชุม Stella Maris ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการบัญชี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการสำนักงาน ห้องพิมพ์ดีดไทย ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการโสต และห้องปฏิบัติการภาษา ซึ่งติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน พร้อมทั้งมีสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ และสนามเปตอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ

ในปีการศึกษา 2543

DBAC ณ โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2543 เวลา 13.45 น. โดยทรงเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ และทรงเปิดห้องสมุดอย่างเป็นทางการ โดยมีมุขนายกลอเรนซ์เทียนชัย สมานจิต มุขนายกสังฆมณฑลจันทบุรี พร้อมด้วยบาทหลวงลือชัยและคณะบาทหลวง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ในปีการศึกษา 2545

DBACเสด็จทรงเป็นประธานเปิดงานฉลอง 5 ปี การก่อตั้งโรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เวลา 14.00 น. อีกทั้งโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2545